Елбасы Астана қаласындағы №85 мектеп-лицейге барды

Мемлекет басшысы Катар Мемлекетінің даму қорының қолдауымен салынған №85 жаңа мектеп-лицейдің оқу кабинеттерін аралап көріп, оның материалдық-техникалық базасымен танысты, сондай-ақ оқушылармен әңгімелесті.

Нұрсұлтан Назарбаев журналистер алдында сөйлеген сөзінде еліміздің барша оқушыларын, ұстаздар қауымы мен ата-аналарды Білім күнімен құттықтап, осы салтанатты іс-шараның елордада бой көтерген жаңа оқу ордасының қабырғасында өтуінің символдық мәні бар екенін айтты.

– Бүгінде республика бойынша 181 мектеп салынып жатыр. 23 мектептің құрылысы аяқталып, алғашқы оқушыларын қабылдады. Қазақстан бойынша 7 мыңнан астам мектеп 3 миллион оқушыға есік ашты. Соның 350 мыңы – мектеп табалдырығын алғаш рет аттайды, – деді Қазақстан Президенті.

Елбасы XXI ғасырдағы жоғары технологиялық әлемде ілім-білім инновацияның кілті және Қазақстан дамуының басты ресурсы саналатынын айтып, мемлекетіміз білім беру саласына зор мән беріп отырғанына тоқталды.

Мемлекет басшысы функционалдық сауаттылықты дамытуға бағытталған орта білімнің жаңартылған мазмұнына көшу қажеттілігін атап өтіп, оқушылардың қазіргі жағдайда алған білімдері мен машықтарын тәжірибеде қолдана алуға тиіс екеніне назар аударды. Бұл педагогтің біліктілігі мен кәсібилігінің жоғары деңгейде болуын талап етеді.

– Мемлекет педагогтарды даярлау, білім саласындағы еңбекақы жүйесін жетілдіру жөнінде жүйелі жұмыс жүргізіп келеді. Осы оқу жылынан бастап аттестациядан өткен мұғалімдердің жалақысы жаңа жүйе бойынша 30-50 пайызға артады, – деді Қазақстан Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев заманауи технология дәуірі мен Қазақстанның үшінші жаңғыруының талаптары балаларға сапалы білім беріп, олардың талдау және креативті даму қабілетін қалыптастыру үшін жаңа міндеттер қоятынын атап өтіп, оқушылардың ақпараттық технология мен шет тілдерін еркін меңгеруі қажет екеніне назар аударды.

***

1200 орынға арналған білім мекемесінде 48 кабинет бар. Жаратылыстану-математика бағытындағы №85 мектеп-лицейдің оқыту процесі мемлекеттік білім стандартының талаптарына сай инновациялық технологияларды пайдалану арқылы мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі.

Қоңыр күз, қыркүйектің басы әдеттегідей қарбаласқа толы. Депутаттар ала жаздай демалып келіп, Парламенттегі орынтақтарына жайғасады. Оқушылар да мектеп партасына отырып, оқуға кіріседі. Кеше ел бойынша 7 мыңнан аса мектепте алғашқы қоңырау соғылды. Сонау Жәңгір хан тұсынан есептесек, бұл қазақ даласында соғылған 177-ші қоңырау. Білім күніне орай, Мемлекет басшысы елордада жаңадан ашылған №85 мектеп-лицейге барды. Балаларға батасын берді, Білім күнімен құттықтады. Бұл жаңа мектеп Катар мемлекетінің Даму қорының қолдауымен салынған. 1200 орынға арналған. Екі ауысымда бала оқытады. 48 оқу кабинеті бар. Мектептің негізігі білім беру бағыты – математика, робототехника және балалардың ойын дамытуға арналған. Нұрсұлтан Назарбаев техниканың тілін жетік меңгерген шәкірттермен кездесіп, олардың қанатқақты жобаларымен танысты. Жаңа технологиямен еркін жұмыс істейтін бастауыш сыныптың оқушылары президентке өздері жасаған роботтарын көрсетіп, болашақ жоспарларымен бөлісті. Зерек әрі зейінді шәкірттердің білімге деген құлшынысын Елбасы жоғары бағалап, ұстаздарға өрендердің қарымын одан әрі шыңдауды тапсырды.

Вчера по всей республике более 7 тысяч школ распахнули свои двери для 3 миллионов учащихся. Если считать со времен Жангир хана, то данный «первый звонок» является 177-ым по счету. В честь Дня знаний, Глава государства посетил новую школу-лицей №85, дал свое благословение ученикам и поздравил с Днем знаний. Как отмечается, данная школа построена при поддержке фонда «Даму» Государства Катар. Также отмечается, что школа на 1200 мест имеет 48 учебных кабинетов. Дети обучаются в две смены. Основные направления обучения школы – математика и робототехника. Нурсултан Назарбаев встретился со школьниками, которые в совершенстве освоили язык техники и ознакомился с лучшими проектами. Школьники начальных классов презентовали роботы, сделанные своими руками и поделились будущими планами. Глава государства высоко оценил стремление школьников к знаниям  и поручил учителям дальше развивать образовательный потенциал обучающихся детей.

Источник: https://kaztrk.kz/ru/news/aptakz/glava-gosudarstva-posetil-novuyu-stolichnuyu-shkolu-licei-85-117944

Посещение школы - лицея №85 города Астаны

Глава государства осмотрел учебные кабинеты и ознакомился с материально-технической базой, а также побеседовал с учащимися новой школы-лицея №85, построенной при поддержке фонда развития Государства Катар.

Выступая перед журналистами, Нурсултан Назарбаев поздравил всех учащихся, педагогов и родителей с Днем знаний, и подчеркнул символичность проведения торжественного мероприятия в стенах нового образовательного учреждения, открывшегося в столице.

— Сегодня по всей республике идет строительство 181 школы. 23 школы уже построены и принимают своих первых учеников. В масштабах Казахстана более 7 тысяч школ распахнули свои двери для 3 миллионов учащихся, свыше 350 тысяч из них впервые переступят школьный порог, — сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что в высокотехнологичном мире XXI века знания являются ключом к инновациям и главным ресурсом развития Казахстана и указал, что государство уделяет сфере образования самое серьезное внимание.

Отмечая необходимость перехода к обновленному содержанию среднего образования, ориентированного на развитие функциональной грамотности, Президент Казахстана акцентировал внимание на том, что в современных условиях учащиеся должны уметь применять полученные знания и навыки на практике. Это обуславливает высокий уровень квалификации и профессионализма педагога.

— Государство осуществляет системные меры по подготовке педагогических кадров, совершенствованию оплаты труда в сфере образования. С этого учебного года заработная плата учителей, успешно прошедших аттестацию по новой системе, увеличится на 30-50 процентов, — заявил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, что современная технологическая эпоха и Третья модернизация Казахстана определяют новые задачи по формированию качественных знаний, развитию аналитических и креативных способностей, и отметил, что учащиеся должны полноценно владеть информационными технологиями и иностранными языками.

***

В учебном заведении, рассчитанном на 1200 ученических мест, имеется 48 учебных кабинетов. Обучение в школе-лицее №85 естественно-математического направления будет вестись на государственном и русском языках, с использованием инновационных технологий, соответствующих  требованиям государственного стандарта образования.

Visit to Astana’s lyceum school 85

The Head of State saw the training rooms and got acquainted with the material and technical base, and also talked with the schoolchildren of the new lyceum school 85, built with the support of the Development Fund of the State of Qatar.

Speaking to reporters, Nursultan Nazarbayev congratulated all schoolchildren, teachers and parents on the Knowledge Day, and emphasized the symbolism of holding a solemn event within the walls of the new educational institution that opened in the capital city.

— Today 181 schools are being built throughout the country. 23 schools have already been built and take their first schoolchildren. In Kazakhstan, more than 7,000 schools have opened their doors for 3 million schoolchildren, over 350,000 of them have crossed the school threshold for the first time, the President of Kazakhstan said.

Nursultan Nazarbayev noted that in the high-tech world of the XXI century knowledge is the key to innovation and the main resource for Kazakhstan’s progress and pointed out that the government gives the most serious attention to the education sector.

Noting the need to move to the updated content of secondary education aimed at functional literacy, the President of Kazakhstan focused on the fact that in modern conditions, scholchildren should be able to apply the knowledge and skills gained in practice. This determines the high level of qualification and professionalism of a teacher.

— The government carries out systemic measures for training the pedagogical personnel, improving wages in the sphere of education. Since this school year, the salaries of teachers who have successfully passed certification on the new system will increase by 30-50 percent, Nursultan Nazarbayev said.

The Head of State stressed that the modern technological era and the third modernization of Kazakhstan define new tasks for creating quality knowledge, development of analytical and creative abilities, and noted that schoolchildren should fully master information technologies and foreign languages.

***

The educational institution, designed for 1200 student places, has got  48 classrooms. Teaching in the lyceum school 85 of the natural-mathematical direction will be in the Kazakh and Russian languages, using innovative technologies that are adequate to the state standard of education.

0 Comments